Centrum Optyczne

 • Biotrue+15 szt
 • Biotrue+5 szt
 • Ultra+maska
 • Ultra
 • Pakiet na start
 • Standard Jakości Acuvue
 • Moist mutlifocal
 • Johnson MediaMarkt
 • Slajd 8
 • Slajd 7
 • Slajd 6
 • Slajd 5
 • Slajd 4
 • Slajd 3
 • Slajd 2
 • Slajd 1

Pakiet na Start

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
R E G U L A M I N
Sprzedaży Premiowej „Promocja na pierwsze soczewki progresywne”
§ 1 ORGANIZATOR
Sprzedaż premiowa pod nazwą „Promocja na pierwsze soczewki progresywne” (Sprzedaż Premiowa) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278 o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator powierzył prowadzenie Sprzedaży Premiowej Realizatorowi Sprzedaży Premiowej: ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k., ul. Małopolskiej 2a, 60-479 Poznań NIP: 7811894934, REGON: 302700198 KRS: 0000505284, zwanej dalej „Realizatorem”, która w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.
§ 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
Przedmiotem Sprzedaży Premiowej objęte są soczewki kontaktowe 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL (opakowania 30 szt.), które dostępne są w salonach okulistyczno-optycznych (placówkach detalicznych) prowadzących bezpośrednią sprzedaż soczewek kontaktowych do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Salony”). Salony biorące udział w Sprzedaży Premiowej wymienione są na stronie internetowej www.acuvue.pl. Sprzedaż Premiowa nie dotyczy zamówień złożonych w sklepach internetowych, również tych z odbiorem osobistym. Sprzedażą Premiową nie są objęte podręczne opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE®.
§ 3 UCZESTNICTWO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Sprzedaż Premiowa dostępna jest dla osób fizycznych (od 16. roku życia) - nowych i obecnych użytkowników soczewek kontaktowych zamieszkałych w Polsce, zwanych dalej Konsumentami.
2. Warunkiem skorzystania ze Sprzedaży Premiowej jest przeprowadzenie odpłatnego badania wzroku wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych w Salonie biorącym udział w Sprzedaży Premiowej oraz instalacja aplikacji mobilnej „Twoje ACUVUE®” dostępnej w Google Play oraz App Store. Aplikacja jest obsługiwana przez następujące urządzenia: iPhone z systemem iOS w wersji 8.0 lub nowszej, telefony z systemem Android w wersji
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
4.0.3 i nowszej.
3. Po instalacji Aplikacji Konsument, aby wziąć udział w Sprzedaży Premiowej, zobowiązany jest do:
• Rejestracji poprzez podanie w Aplikacji następujących danych: adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu;
• Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez odpowiednie oznaczenia pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym Aplikacji;
• Wejścia w zakładkę „Oferty”;
• Wybrania przycisku Voucher „Promocja na pierwsze soczewki progresywne”, co spowoduje pojawienie się informacji o szczegółach Sprzedaży;
• Kliknięcia przycisku „zrealizuj voucher”, co spowoduje uruchomienie się skanera kodu QR,
• Zeskanowania kodu QR znajdującego się w Salonie optycznym, w którym zostało przeprowadzone odpłatne badanie wzroku wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych, co spowoduje wyświetlenie się komunikatu o wykorzystaniu Vouchera;
• Pokazania komunikatu obsłudze Salonu, w którym zostało przeprowadzone odpłatne badanie wzroku wraz z dopasowaniem,
• Zakupu przynajmniej jednego opakowania soczewek kontaktowych Acuvue®.
4. Sprzedaż Premiowa polega na uprawnieniu Konsumenta po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, do otrzymania rabatu o wartości 50 zł (dalej „Rabat”) z możliwością wykorzystania w Salonach optycznych biorących udział w Sprzedaży premiowej po przeprowadzonym odpłatnym badaniu wzroku wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych na zakup tylko i wyłącznie dwóch opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® wymienionych w §2 Regulaminu.
5. Rabat można wykorzystać tylko i wyłącznie w Salonie optycznym biorącym udział w Sprzedaży premiowej, w którym zostało przeprowadzone odpłatne badanie wzroku i dopasowanie soczewek kontaktowych.
6. Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu Rabatu.
7. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednorazowego udziału w Sprzedaży Premiowej w przedziale 365 dni –Voucher może być wykorzystany ponownie po upływie 365 dni od ostatniego użycia.
8. Ilość Voucherów zniżkowych jest ograniczona i będą one dostępne w Aplikacji do wyczerpania.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
§ 4 CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. Sprzedaż Premiowa rozpoczyna się dnia 5 lutego 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasu Voucherów, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.
2. Regulamin Sprzedaży Premiowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, Realizatora oraz w Salonach biorących udział w Sprzedaży Premiowej.
§ 5 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
1. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Sprzedaży premiowej, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA”.
2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i dokładny adres konsumenta, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
b. dokładny opis i powód reklamacji,
c. podpis konsumenta.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Realizatora.
5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Konsumentów na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Konsument zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
§ 7 DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24. Dane osobowe Uczestnika, wymienione w pkt. II.4 niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji Konsumenckiej. W szczególności, Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z losowo wybranymi Uczestnikami w celu skontrolowania prawidłowości przebiegu Promocji Konsumenckiej.
3. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestników to realizacja Promocji Konsumenckiej, w szczególności weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu oraz faktu otrzymania przez niego nagród określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestnika w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej, a także działania marketingowe w zakresie własnych produktów i usług, zwłaszcza informowanie o kolejnych akcjach promocyjnych w przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa w ust. 4.
4. Za dobrowolną zgodą Uczestnika informacje marketingowe będą przekazywane na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w ramach telemarketingu. Nieudzielenie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze handlowo-marketingowym na adres mailowy lub telefonicznie nie ma wpływu na możliwość skorzystania z Promocji Konsumenckiej.
5. Organizator działając na podstawie art. 28 RODO powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników firmie ADHD Interactive SDN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małopolskiej 2a, odpowiedzialnej za obsługę aplikacji mobilnej „Twoje ACUVUE®”.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji Konsumenckiej. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, pisząc na adres privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w temacie maila „Acuvue – promocja na pierwsze soczewki progresywne”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2019.
2. Sprzedaż Premiowa nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora lub Realizatora Sprzedaży Premiowej.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej oraz nie pogorszy sytuacji konsumentów. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować uczestników Sprzedaży Premiowej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy konsument miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Sprzedaży Premiowej lub odstąpienia od udziału w niej.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Konsumentów, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Konsumenta w celu umożliwienia mu skorzystania z Promocji Konsumenckiej .
2. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k. oraz salony optyczne (stacjonarne i internetowe) biorące udział w akcjach promocyjnych prowadzonych za pomocą aplikacji Twoje ACUVUE® i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
3. Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, który jest niezbędny do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z akcją promocyjną.
4. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_poland@its.jnj.com (wpisując w temacie maila „Acuvue – promocja na pierwsze soczewki progresywne”) - Administratora akcji promocyjnej lub za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji, lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych) lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa).
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2019
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

<- powrót
NASZ SALON

Salon 1

Salon 1

ADRES SALONU

Łódź ul. Więckowskiego 20
wejście od ul. Wólczańskiej
tel. 42 207 32 10

godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek 11:00 - 19:00
sobota 10:00 - 14:00

projekt: Studio Fink

soczewki kontaktowe Łódź, płyn do soczewek Łódź, optyk Łódź, okulary korekcyjne Łódź, okulary słoneczne Łódź, salon optyczny Łódź, centrum optyczne Łódź, badanie wzroku Łódź, okulary Maui Jim, okulary Rodenstock, soczewki air optix aqua Łódź, soczewki biofinity Łódź, okulary Porsche, okulary Tag Heuer, okulary Oakley,